Recente allemenak

Ico_comment 6 reejakses | Ico_group 7 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Borry Ico_time 2019 Nov 16 | 09:29

Ritteke in de gebiere

November 17 08:30

Iejest ne warreme kaffei en e koekske en er dan an lap oep geive in de gebiere, veial no de cellekloof vei deraf te raa en probeire derroep te raa.