Minske

Minske
Noem: Benjamin Verstraete
Vlo: Thompson MTB en Ridley Noah kursvlo
Gebuire: 1963-02-18
Leste beziek: 2021 Jul 30 | 22:12
Stichter van de B-pluug en ondertisse rechterand van den Eddy, loider en droivend kracht in de keike toides de KP wiekends.