Allemenak Juli 2021

Ico_comment 1 reejakse | Ico_group 8 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Jerom Ico_time 2021 Jul 3 | 14:24

E vrindschappellek ritteke

Juli 4 08:23

Charteris enz,stoppe noa de Fen

 

Ico_comment 5 reejakses | Ico_group 4 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Pjuil Ico_time 2021 Jul 10 | 10:16

Antibroekrit.

Juli 11 08:30

Merrege geume probeire oem elk broek of overstromingsgebied te vermaa. Ik kan ni goe zwimme en ik wil et rizzeko ni loewepe van bekan te verzoipe lak verleeje week. Kaffei en ne koek bowe de Pjaul. Achteraf leggek 50 euro in bowe de Fen.

 

Ico_comment 4 reejakses | Ico_group 9 diejelneimers | Ico_photo 1 fotto Ico_post Jerom Ico_time 2021 Jul 17 | 16:33

Richting Luik

Juli 18 08:31

watervrije rit (heupelek)

 

Ico_comment 2 reejakses | Ico_group 8 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Pjuil Ico_time 2021 Jul 24 | 11:56

Ni-dieper-as-fefteg-centemeiter-woater-rit

Juli 25 08:30

Wijngaardberreg-heide-Naaroewe-Haavoat-Weizemoal.

Kaffei oept terras bowe de Pjaul. Bokkies oept terras bowe de Fen.