Allemenak 18 Febrewoere 2018

Ico_comment 4 reejakses | Ico_group 2 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Jerom Ico_time 2018 Feb 17 | 18:14

A ploeg verjoardagsrit

Febrewoere 18 08:30

Den Dakke verjoart en geft gen wittekes, noa de rit verbroedering me de B ploeg boa de Fen

 

Ico_comment 11 reejakses | Ico_group 5 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Minske Ico_time 2018 Feb 16 | 10:34

B-pluug : verjoerdagsrit

Febrewoere 18 09:30

Afsproek in men garaag, vei de manne dowe wille klinke up menne verjoerdag zal er e witteke zoin ! Ik zal zellefs me dievelke in brand duun !Ik em e ritteke in gedachte uiver velde en weige, mei een bekke chance kuime we niemand teige.